Todos os post de Terra de Oça

O Estado fronte o Decrecemento

Desde a publicación do Manifesto Derradeira Chamada algúns autores teñen apuntado que a crise de civilización á que nos enfrontamos supón pon en cuestión os aparellos estatais, sabedores de que a todo réxime político correspóndelle tamén un réxime enerxético. En concreto, ponse no centro da diana as institución políticas nacidas directamente do Estado do Benestar, pois como ben amosan os datos a tal efecto os estados sociais ou do benestar son grandes consumidores de recursos e moi densos en canto a complexidade. O índice da pegada ecolóxica sérvenos para ilustrar as consecuencias do crecemento económico e o seu impacto sobre o planeta, así pois, mentres que a oferta ecolóxica media a nivel planetario non supera as 2’18 hectáreas por persoa e ano, as grandes economías triplican e incluso cuatriplican esta medida. O primeiro posto deste ranking do ecocidio é para Estados Unidos, cuxo exército é o maior consumidor de petróleo do planeta, e a súa pegada ecolóxica ascende a 9’57 hec. por persoa e ano. Sen embargo Europa non se queda atrás. O vello continente amosa resultados realmente escandaloso, pero o que chama máis a atención aínda é que sexan os países escandinavos, aqueles cuxo nivel de benestar e progreso é a envexa de boa parte dos partidos políticos europeos, os que encabecen a lista. Noruega, Suecia e Finlandia presentan unha pegada ecolóxica de 8’17, 7’95 e 7’00 respectivamente, o que quere dicir que cada habitante destes países consume unha cantidade de recursos cada ano equivalente á produción de entre 8 e 7 hectáreas. Cabe salientar que o 50% da pegada ecolóxica do planeta é froito do consumo de enerxías fósiles, e que estes estados non escapan a esta proporción.

Que quere dicir isto? Sinxelamente que o decrecemento non é posíbel baixo as condicións do benestarismo, cuxa condición sine qua non é o crecemento económico e o consumo. Todo un problema se observamos que a reivindicación material centra a atención de grande parte dos sectores descontentos da sociedade.

Se ben o escenario de cara ao discurso do decrecemento mudou nos últimos anos, o que debera ser o eixo central de todas as políticas económicas continúa relegado a un segundo plano, tal e como aconteceu no seu día coas teorías do “desenvolvemento sostíbel”. Tanto ten que os gobernos vistan bandeiras de esquerdas ou dereitas, o elemento central do debate en calquera dos dous casos adoita ser a relación do Estado cos capitais privados e as entidades financeiras, de onde nacen diferentes enfoques da política social. Como primeiro punto nunha intensa orde do día, deberamos conseguir que o decrecemento non remate por ser unha ferramenta comunicativa máis que os partidos empreguen para gañar os votos dun electorado descontento, sen unha implicación real sobre o problema. Algo que xa de por si, pretende facer o Manifesto.

Por outra banda a propia evolución do Estado nestas últimas décadas, baseada na complexización, na centralización e na súa extensión á práctica totalidade dos aspectos da vida social do individuo, trouxo consigo consecuencias devastadoras no que respecta á autosuficiencia (aínda que for parcial) das comunidades humanas tradicionais, asentadas en territorio rural. A sociedade de consumo e o progreso económico creados en paralelo ao Estado de Benestar foron grandes factores de concentración urbana, o que implicaba maior uso de enerxía, ao tempo que deixaba sen relevo xeracional culturas populares próximas á autoxestión e á vida comunitaria desprazando os nosos modelos de vida cara a constitución do Homo Economicus e das sociedades de consumo e da abundancia é dicir: construíron a golpe de adoutrinamento escolar e marketing publicitario un suxeito cuxas aspiracións concordan cos obxectivos do capitalismo actual.

Todxs sabemos que o decrecemento non aporta votos. Que advertir a alguén de que debemos mudar o noso modelo de mobilidade para adecuarnos aos limites ecolóxicos do planeta, ou que non podemos manter cidades hiper densificadas porque abastecelas provoca un gasto enerxético insoportábel, ou que aumentar os postos de emprego na industria é inoportuno… non xera simpatías, e menos nunha poboación que se cada vez máis privada de recursos económicos. Por iso, pregúntome que irán (iremos) facer as candidaturas que facemos noso o decrecemento como alternativa para responder eficazmente ao exercicio de accountability que, abofé, a cidadanía vai levar a cabo no caso de lograr poñer en marcha ese programa decrecentista que tan ben enunciou Florent Marcellesi nun artigo publicado recentemente.

Pode que esta pregunta atope difícil solución no marco da institución-Estado na que vivimos, xa que esta, defínese pola dualidade maioría-desorganizada e minoría-organizada. Unha minoría que ocupa os aparatos do Estado e na que a maioría deposita a lexitimidade e, o que é mais importante, a responsabilidade sobre os asuntos comúns.

Exemplos deste caso podemos observalos en América Latina: A defensa dos ecosistemas de Rafael Correa choca coa realidade de ter que asegurar “condicións de vida dignas” para os habitantes das cidades, e para iso crea unha empresa (Petroamazonas) que arrasa o territorio Yasuní e pon a modelos de vida indíxenas sostíbeis en perigo de desaparición, faino para cobrar mais soldo? para adquirir beneficio? Non. Faino para garantir o aumento do nivel de vida da súa poboación. Algo semellantes pasa na Venezuela, onde o goberno bolivariano so pode costear a súa política social por medio da extracción de petróleo que sustenta o progreso económico chinés e indio.

Por outra banda, tampouco semella que obviar por completo as institucións do Estado como lugar de referencia e lexitimidade para construír realidades políticas diferentes vaia ofrecer froitos, pois de nada vai valer discutir en pequenos círculos ou comunidades un camiño de cara ao decrecemento se non somos capaces de enchelo de soberanía política. Isto podería levar a converternos en cómodos adversarios do crecemento, enfrascados nun discurso posto en práctica unicamente a pequena escala mentres o mundo continúa xirando (e medrando) ao noso redor. Por desgraza, estamos condenados a movernos nun terreo de xogo que non escollemos nós.

Umha vissom holística da Saúde como crítica á modernidade médica

Em “vida líquida”, Zygmunt Bauman achéganos umha análisse do modelo emergente de sociedade que habitamos. Umha sociedade na que surpreende a velocidade em que convertemos aspeitos, anteriormente solemnes da vida pessoal e coleitiva, em objectos de consumo. A saúde nom escapou desta captura monetarista, em cambio foi reformulada em amplos complexos hospitalarios, clínicas hiper-tecnoloxizadas, custossísimos laboratorios e, como nom, umha industria farmacéutica poderosa, verdadeiro sujeito activo dum processo de medicalizaçom da contorna social que tentaremos explicar mais adiante.

 

 

Para poder ponher em práctica este modelo de sanidade, primeiro houvo que estabelecer a distancia necessaria entre médico e paciente, o que implica extirpar da sociedade a preocupaçom pola saúde, ao tempo que se estabelece na profissom médica a responsabilidade total do nosso estado de saúde. Este acto delegativo tivo suceso graças ao auge da ciencia médica moderna, exposta como verdadeira joia do gram projecto moderno. O que queremos fazer aquí, nom é negar as vantagens que, efeitivamente, troujo o avance científico, mas sim que questionaremos o alcance e a direcçom destes avances, pois contrariamente ao que as apariencias do progresso sugirem, nom é tam certo que o nivel de saúde da povoaçom tenha aumentado sensívelmente nas últimas 5 décadas. Em realidade o que sim tem mudado é o signo das enfermidades que hoje sufrimos (xs occidentais) e que estám fundamentadas sobre o modelo de vida que nos deixou a sociedade industrial. A aceleraçom dos tempos no cotidiano, deu lugar a toda umha gama de enfermidades vinculadas ao estresse e o sistema nervosso, que ademais tem repercussons nas arterias coronarias. A respeito disto, Larry Dossey diría:

 

 

A sensaçom de urgencia fai que se aceleren algunhas das nossas funçons corporais rítmicas, coma o ritmo cardíaco e o respiratorio. Isto pode levar a umha subida exagerada da tensom sanguínea, junto có aumento do nivel em sangue de determinadas hormonas vinculadas ao estress. E assím, a nossa percepçom do relojo que se acelera e dos tempo que se escapa fai que os nossos proprios relojos biológicos se acelerem á sua vez. O resultado final reviste con freqüencia umha ou outra forma das “enfermidades da presa”: enfermidades do coraçom, tensom alta ou depressom da funçom imunológica, que conduce a umha maior vulnerabilidade com respeito a todo tipo de infecçons e cancros.”

 

 

Esta aceleraçom dos tempos podemos entendela coma umha conseqüencia do maquinismo no trabalho assalariado. Pois como sabemos nos centros de emprego moderno os ritmos do trabalho exigidos aos operarios venhem marcados pola eficiência produtiva da máquina. Na actual sociedade tecno-industrial na que vivemos, esta relaçom entre home e máquina trascendeu o ambiente da fábrica; está no consumo por medio da obsolescencia programada, está no transporte, na procura de medios para movernos mais rapidamente, está na escolarizaçom, nos programas de excelencia, está nas políticas macroeconómicas dos estados, na sua inquina por aumenta a eficacia aínda ponhendo em risco a saúde das pessoas. Em definitiva, a cidade fábrica atual está atravessada em si mesma pola lógica da aceleraçom dos tempos. O tempo moderno desliga ao home dos bio-ritmos naturais e sitúao num contexto produtivista onde o tempo tam so se mide em funçom da sua rendibilidade económica. Neste cenario o habitante moderno é moviliçado constantemente cara á dinámica produçom-consumo, dinámica alimentada polos valores meritocráticos nos que o individuo é sociliçado.

 

 

A poucxs devera surpreender entom que o consumo de antidepressivos experimentara um aumento sem precedentes desde a extenssom da sanidade a todos os sectores da sociedade. Isto é fruto da resposta da medicina a estas enfermidades de novo signo que passa sempre pola compreensom da enfermidade como um accidente no decurso dumha vida “normal”, e a conceptualizaçom da mesma unicamente a nivel molecular. Desde a medicina téndese a paliar os sintomas como único jeito de combater á enfermidade, e nom fai nengum esforço em chegar a umha compreensom integral da saúde humana, cruçada por centos de variáveis: nivel socioeconómico, disponhibilidade de tempo livre, forma de consumo, autovaloraçom da propria saúde, atomizaçom social… Nos centros médicos a soluçom sempre vém da mam de complexos compostos químicos.

 

 

Mas é que esta perspectiva médica é a conclussom mesma do projecto moderno que, obedecendo ao solipsismo cartesiano, desliga a realidade corpórea da mente, inabilitando aos profissionais da medicina para levar a cabo unha vissom holística da saúde, e negando a necessidade de chegar a um bom estado mental para assegurar umha boa evoluçom da saúde e viceversa, ou de apreender por nós mesmxs a conhecer o nosso corpo. Isto nom acontece noutras culturas como a chinesa, onde se fai especial fincapé na conexom entre corpo e mente e que produciu umha medicina tradicional eficiente e barata. Neste sentido é precisso dizer que por medio da especiliaçom e a burocratizaçom, tennos afastado deste caminho, pois quanto mais especialiçada é a atençom, menos integral pode ser.

 

 

Um artigo a parte merecería a relaçom do home moderno com a biosfera e a sua contorna natural. A respeito da saúde, a relaçom entre humanidade e natureça passou a ser de confrontaçom, em quanto até nom há muitas décadas, no nosso País era essa mesma natureça a que nos fornecía de produtos naturais que se empregavam para paliar problemas de saúde e que, aínda reconhecendo a relativa escaseza de seu ámbito curativo (por outra banda infravalorada) suponhía um modelo de medicina ecológica, popular, sustentável e achada por medio de séculos de experiencias colectivas, fronte ao actual racionalismo que nos condea á ignorancia no que respeita ao extenso patrimonio da cultura popular.

 

 

Nom há que esquecer tampouco que o sector sanitario é um dos maiores da nossa economía. Grandes custos que se traducem em grandes interesses para uns poucos, é por isso que paga a pena prestar atençom ao processo polo qual se “acha” umha nova enfermidade, e neste eido devemos reconhecer o influínte papel da industria farmacéutica: Em primeiro lugar dévense reunir umha serie de sintomas que se deam em conjunto de forma mais ou menos regular. A seguir é precisso colocarlhe um nome que defina esse conjunto de sintomas. Para convencer á povoaçom do risco desta “nova doença” empréganse medios de comunicaçom, artigos de investigaçom médica etc. Por último, sai ao mercado um novo fármaco que “cura” a doença, é dizer, elimina os sintomas. Advírtase a bondade do autor ao colocar nesta orde os episodios de criaçom dumha nova enfermidade, posto que em nom poucos casos, o último dos passos adiántase até o segundo e até o primeiro. Um autor clave com respeito a isto é o austríaco Iván Illich, quen nos ano 70 já se preguntara pola realidade das enfermidades iatrogénicas, isto é: causadas polo proprio sistema sanitario que hoje por hoje estám em ascenso, publicando umha obra baixo o título de Némesis médica.

 

 

O estado geral da saúde reclama umha mudança radical de paradigma que começa por começar a preocuparnos em colectivo polo nosso corpo e mente, isto ademais nom se deve fazer partindo da mesma base da medicina experta, senóm entendendo a enfermidade coma um processo ao que chegamos por todo um conjunto de motivos biológicos, sociais, psicológicos… ligados com a nossa forma de vida e o nosso entorno. Os expertos da ciencia médica nom reparam na pessoa enferma. Umha saúde holística tem por necessidade imperiosa começar a fazelo, e para isto é clave rematar com a influença tam enorme que as empressas farmacéuticas tem sobre os nossos corpos. Inclusso neste eido a recuperaçom da soberanía e plena consciencia é a chave. Mas este artigo tam so apunta aos inicios, tudo o resto está por escrever.

 

 

 

Henrique Lijó

 

 

 

De como as luditas andavam bem encaminhadas…

Um día qualquer numa fábrica qualquer, num ano qualquer do século XIX.

 • Onde é que vas com esse martelo?

 • Vou despedaçar essa máquina.

 • E então? Por que é que queres despedaçar a máquina do patrão?

 • Eu a vou despedaçar porque a máquina levou-me um dedo quando trabalhava nela ontem à noite. Eu estava cansada, mas a máquina não parava. Eu devía atender a ela, e ela não parava, ela levou-me o dedo com ela, e ela não parou. Agora ela vai parar.

 • Mas voçe não deve fazer isso. Essa é umha resposta impulsiva e imediata, nada vai lograr com isso.

 • Entom que é o que eu devo fazer?

 • Voçe primeiro tem de tomar consciência do que voçe é que é. Uma operária de fábrica. Voçe é parte da engranagem capitalista, voçe é parte da classe explorada, voçe é proletária, e a sua consciência deve ser também proletária, voçe deve pensar nos seus interesses, e não atuar por impulso.

 • Está bom tudo quanto voçe diz, mas não posso eu romper a máquina mentres pego na consciência?

 • Não! Isso é primitivo! Isso é atuar como atuaría um animal anojado. Faça favor.

 • Pronto! O que é que eu devo fazer para tomar consciência? Que é que eu posso fazer para não haver mais operárias com mais dedos de menos?

 • Voçe tem… Voçe tem… Voçe tem que se afiliar ao sindicato, e depois se afiliar ao Partido. E assím voçe será umha operária com consciência.

 • E isso que é que tem a ver com a máquina?

 • Tudo! Voçe afilia a sindicato, vota partido e… paga as quotas do partido, e vai poder falar para as massas do é que se passa na fábrica.

 • Eu vou poder falar?

 • Eh… Voçe não, mas os intelectuais, os quadros, os líderes do partido e do sindicato, eles é que vão falar por voçe do que se passa nas fábricas. Eles savem da exploração, das teorías, do Poder…

 • Mas a máquina ai continua!

 • não! Continua agora, sim. Mas se voçe fizer isto, voçe e muitas coma voçe vão fazer o Partido cheguar ao Governo, e daquela o Governo vai fazer uma lei que proiba as máquinas que apanhem dedos, e depois, com certeza, voçes defenderão o Governo fronte aos capitalistas, e depois faremos as máquinas serem suas, e depois faremos a riqueça ser sua, e depois o Governo dissolver-se-á e voçes poderão romper as máquinas. Então voçes ser livres.

Um dia qualquer, numha cidade-fábrica qualquer, num ano qualquer do Século XXI durante uma manifestação:

 • não esnaquiçe voçe essa caixa automática!

 • Por que?

 • Porque isso é primitivo…

 

Renda Básica vs Emancipación Social

Ante o meu anterior artigo contra a Renda Básica, titulado “Tudo contra a Renda Básica” http://praza.com/opinion/1854/tudo-contra-a-renda-basica/ xurdiu unha gran variedade de opinións discordantes. Algo lóxico e de todo san. De todas estas a única que foi publicada en forma de artigo foi a de José Iglesias Fernández, quen fai un estimulante alarde de machirulismo testosterónico. De entre unha innumerábel sucesión de falacias ad hominen descalificativos de todo tipo e insultos contra a miña persoa, podemos extraer dous argumentos que parecen ter certa consistencia:

A RB é un instrumento idóneo para loitar contra o capitalismo ao non precisar as persoas de vender a súa forza de traballo aos capitalistas, feito que (textualmente): deja tiempo libre para cuidar coles por la mañana, pescar por la tarde y hacer teatro por la noche.
A RB non precisa dun crecemento económico constante porque é unha medida redistributiva, polo que será maior en canto a evolución do PIB sexa positiva e menor se é negativa. Ademais, o incremento do PIB non ten porque estar ligado ao consumo enerxético sempre que o emprego de tecnoloxías baseadas no aforro enerxético entren a formar parte a ecuación.

Moitas outras persoas, apuntáronme que a RB non precisaba dun crecemento económico ilimitado, dado que;sería sufragada por medio de aumentar os controis sobre os fluxos de capital para que, desta maneira, o Estado puidese dispor de maiores ingresos, feito que podería vir acompañado dunha elevación da carga impositiva aos capitais privados. Observemos aquí como a dialéctica nacida da economía política clásica segue invariábel aínda hoxe, entendida sempre como unha oposición entre público e privado. O problema é non entender que o público ten o mesmo impacto ecolóxico que o privado, pero vaiamos por partes.

A primeira das cousas que debemos destacar é que eses cartos que van chegar aos nosos petos por medio da RB, unicamente teñen valor na medida en que podamos intercambialos por bens e servizos. Isto non tería demasiada relevancia en calquera outra sociedade, pero si que a ten nas sociedades occidentais, pois os bens que nós consumimos, están producidos en latitudes do planeta ben afastados dos nosos centros de consumo. Para que estas manufacturas podan chegar aos mercados europeos, as grandes empresas multiplican cada ano redes de comercio internacional, que enlazan centros de produción con centros de consumo. Sen estes enlaces a RB non tería ningún sentido, simplemente porque os produtos non chegarían aos estantes das tendas onde os compramos. Con certeza, a RB asegura que os produtos que chegan aos mercados europeos van ser consumidos, ao dotar a cada cidadán dunha renda monetaria suficiente para seguir mantendo o seu índice de consumo alto. O aumento do consumo interno das economías occidentais foi, desde o inicio da segunda metade do século XX, o principal motor do crecemento económico, e polo tanto, do PIB. Nesta primeira cuestión é onde a RB se visualiza coma unha proposta francamente favorábel ao desenvolvemento das sociedades de consumo, aumentando a nosa pegada ecolóxica sobre o planeta, e garantindo a evolución dos mercados. En resumo: como dicía aquel tema de Dios ke te Crew “os cartos non se comen”, en cambio nós, para comer todos os días, precisamos dun sistema económico que nos leve os produtos até o supermercado, e esa relación de dependencia é o que alimenta o crecemento capitalista.

É importante tamén sumar á ecuación o factor enerxético, pois se os produtos producidos en Chile, Uruguai, China, Brasil… chegan aos mercados europeos é grazas aos fluxos de comunicación e transporte que funcionan a base de combustíbeis fósiles. A dispoñibilidade crecente de enerxía barata explica que o capitalismo puidese emprender as grandes aventuras internacionais que supuxeron a globalización, e así aumentar os seus beneficios. A evolución e fortalecemento das sociedades de consumo occidentais transcríbese ao sector enerxético coma un aumento da demanda e, dado que con unha RB a compra dos produtos polxs compradorxs finais é segura, os oligopolios veranse motivados a incentivar a demanda de petróleo para transportar máis produtos aos mercados do primeiro mundo. Hai quen apunta que as melloras no campo enerxético, destinadas ao aforro de enerxía poderían supoñer un freo ao aumento do consumo de combustíbeis. Sen embargo o Paradoxo de Jevons ofrece unha explicación de como o acontecido é exactamente o contrario. A medida que se descobren tecnoloxías máis eficientes no uso de recursos, o consumo destes recursos non diminúe senón que aumenta, posto que estas novas eficiencias son estimulantes da produción, e fornecen vantaxes competitivas para as empresas que as poñan en funcionamento. Outrxs argumentan que as enerxías renovábeis virán salvar o noso modo de vida consumista. Por falta de espazo, remitireinos aos conceptos de Taxa de Retorno Enerxético e Densidade Enerxética. En resumo: A RB vai moi á contra das perspectivas decrecentistas.

Para que a RB poda ser pagada, as empresas precisan ter beneficios con os que pagar os salarios e, máis importante, os impostos. Que estes beneficios se fagan reais é froito de dous tipos de explotación: laboral e de recursos naturais. É unha medida crecentista porque non pode ser levada a cabo sen que cada ano as grandes empresas exploten novas fontes de recursos cós que producir, vender e pagar impostos, impostos que financian a RB.

Mais aínda ficarían cousas por dicir. Afirman, as respectábeis persoas que defenden a RB que, liberados das cadeas do traballo asalariado, xs proletarixs poderán dedicar o total do seu tempo á emancipación. Abunda a bibliografía para argumentar que ese proceso de liberación do traballo asalariado non ten porque supoñer, nin ser inicio dun proceso de emancipación. Unha das obras máis interesantes neste sentido é “O home unidimensional” de Herbert Marcuse, pero tamén Horkheimer en “Crítica da razón instrumental” dá boa mostra de como a dominación e o exercicio da razón poden ir parellas na realidade das sociedades tecno-idustriais, e non responder aos impulsos pola emancipación social. É dicir, que a propia dominación das clases dominantes asegura unhas condicións de vida suficientemente atractivas e cómodas para que ás clases subalternas nin tan sequera pensen na posibilidade de construír outros mundos. A RB é unha proba disto, pois en lugar de cuestionar e incidir sobre as diferenzas políticas das clases sociais, busca construír un sistema no que: se asegure a evolución da sociedade de consumo, e se asegure a comodidade suficientemente para que os individuos non sintan a necesidade de precuparse pola súa falta de soberanía política.

Pois, como xa anticipei no anterior artigo, non son as diferenzas económicas, senón as diferenzas políticas as que fundamentan as diferenzas de clase. Noutras palabras: a capacidade de influír no poder instituído dos grandes capitais é maior que a capacidade das clases subalternas de influír no poder instituído, polo que as primeiras poden aprobar medidas legais (coactivas) para lexitimar as súas fortunas, explotación sobre humanos e sobre recursos naturais… Logo o que está en xogo non é o poder monetario, senón o poder político: a Soberanía.

Non obstante, teño que dicir que no anterior artigo non propuña nada en positivo. Pois ben, se como vimos, o gran alimento do capitalismo actual é o consumo das nosas sociedades, por que non favorecemos modelos de economía alternativa paralelas ao capitalismo? No noso País hai 700.000 hectáreas de monte comunal, un terreo inmenso e infrautilizado que é propiedade directa da veciñanza. Por que non comezamos a elaborar propostas para que ese ben de produción básico que é a terra sirva de sustento principal de modelos de economía alternativa e non capitalista? Esta proposta propiciaría a redución do desemprego, a dignificación das persoas, o respecto polo medio ambiente, o desenvolvemento dunha economía sustentábel, o decrecemento enerxético, a diminución da dependencia do capitalismo, retomar as culturas populares, repoboar o rural… A RB unicamente contempla ser ofrecida en Euro. O Euro é unha moeda que está moi lonxe de calquera control democrático, serve tan so aos intereses dos oligopolios. Por que non se contempla que sexa ofrecida en moeda social? Por que, se se queren implementar os principios de autonomía e autoxestión, pregámoslle ao Estado máis medidas monetarias? Como ben di no seu artigo José Iglesias Fernández: “el Estado es un órgano de clase”. Nese caso, deberíamos tentar non depender economicamente do Estado, ou non? Pois en lugar disto hai unha esquerda que consiera que o Estado pode ser unha garantía en favor das clases desfavorecidas polo capitalismo e a súa estratexia se reduce en tres palabras “dame, dame, dame”. O noso grande problema, como xa se dixo aquí, é que somos incapaces procurar alternativas que non pasen por esa estratexia que favorece o par Capital-Estado.

Nota: Ninguén até o momento foi capaz de responder ao argumento da inflacción que provocaría a RB e que desactivaría ao instante todas as “bondades” que traería á poboación.

Tudo contra a Renda Básica

– A Renda Básica (em diante RB) é unicamente possível num cenário de crescimento económico constante, já que precisa que os estados que a implementem experimentem uma evolução positiva do seu PIB, para poder acumular um volume de capital disposto para repartir entre a cidadania.

– Toda evolução positiva do PIB traduz-se por força, num aumento da demanda energética, pois todo processo de produção de valor precisa de energia para se levar a cabo. Entendamos por energia a capacidade de produzir um trabalho.

– Os processos de produção de valor das nossas sociedades empregam como fonte energética principal os hidrocarbonetos como o petróleo. A RB é, portanto, uma medida crescentista que aprofunda ainda mais no problema ecológico e energético das civilizações tecnoindustriais. Por definição, é uma medida insustentável, e nenhum partido que a faz própria está a pensar nas consequências que acarreta, senão no seu rédito eleitoral. Quantos anos vão ser capazes de manter uma RB no atual marco de escasseza dos recursos naturais?

– A RB é, em essência, uma volta ao paradigma keynesiano, já que se baseia em que a população recupere o seu poder de consumo, mentres continua a se ver privado do controlo dos meios de produção.

– É também keynesiana, e sobretudo, ao constituir uma inferência estatal na economia de mercado sem pôr em risco o seu desenvolvimento. Busca animar de novo a dinâmica produção-consumo-impostos, assegurando o desenvolvimento económico do Estado e por extensão do capitalismo, já que ambas estruturas som indissociáveis.

– A RB é uma reafirmação do poder estatal sobre a população, ao fazer depender o nível económico das famílias da sorte que esse Estado obtiver no cenário da economia mundializada.

– A RB é uma medida anti-ética. É indignante que se apresente como uma medida ética, pois é bem claro que os volumes de capital repartidos entre a população são obtidos por meio de guerras imperialistas, situações de colonização, explorações laborais, extração de petróleo, depredação do meio ambiente…

– A RB não vai aliviar a pobreza, já que a sua implementação provocaria uma inflação dos preços de consumo ao aumentar o poder económico das famílias, polo que a única consequência sobre a pobreza seria elevar o seu umbral, de forma que aquelas pessoas que unicamente cobrem a RB seguirão a ser pobres, da mesma forma que o são as que hoje cobram a Risga.

– As desigualdades sociais não são fruto duma realidade económica adversa para a maior parte da sociedade, senão duma desigualdade política entre as elites governantes e as classes subalternas. Estas elites, por meio de complexos sistemas legais e coactivos, asseguram as diferenças materiais presentes, impedindo o exercício de poder das classes populares nas estruturas organizadas dos estados. Logo o que está em jogo não é a diferença entre as massas monetárias das classes sociais, senão o exercício da soberania, isto é, a distinta influencia política das classes.

– Crer que numa sociedade de consumo hiperalienada como a nossa, a população vai empregar a RB para conquistar fórmulas singulares de autonomia e autogestão é ingénuo como pensar que o Papa de Roma vai desmantelar a Igreja Católica.